Foto-impressie van de algemene ledenvergadering 2019
met de huldiging van de jublilarissen »»


Agenda Algemene Ledenvergadering van wsv FLAL

op maandag 4 maart 2019, 20.00 uur

in Dorpshuis “De Weeme”, Weeme 18, 9801 AS  Lekkum

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen van de 35e ALV van 5 maart 2018
 4. Ingekomen vragen, stukken en mededelingen
 5. Jaarverslag van het bestuur:
  1. Het algemeen gedeelte
  2. Het financieel verslag over 2018
   De leden kunnen de stukken digitaal bij de secretaris opvragen vanaf 11 februari
   Tijdens de ALV is ook een aantal gedrukte exemplaren beschikbaar

 1. Verslag van de kascommissie
 2. Benoeming kascommissie
 3. Begroting wsv FLAL 2019
 1. Pauze
 1. Verkiezing bestuursleden
  Aftredend: Liana Zuidema-Hanenburg en Broer Adema.
  Beide stellen zich herkiesbaar.
 1. Voorstel €1,50 administratieve kosten in rekening te brengen bij te late betaling.
  Na 1 december wordt een verzoek tot betaling van het lidmaatschapsgelde verstuurd door de penningemeester aan de leden die nog niet hebben betaald (moet op 1 oktober zijn voldaan). Dat is, afgezien van het werk, nogal duur, vandaar het voorstel.
 2. Aanpassingen Huishoudelijk Reglement
 3. Huldiging van de jubilarissen (25 en 40 jaar lid) en andere persoongebonden zaken
 4. Rondvraag
 5. Datum volgende ALV: maandag 9 maart 2020
 6. Sluiting

Download hier de Agenda van de ALV 2019 als PDF »»

 


Concept notulen Algemene Ledenvergadering WSV-FLAL 5 maart 2018 te Lekkum

Aanwezig 67 leden

Afgemeld 15 leden

1.Opening

De voorzitter heet iedereen welkom op de 35e A.L.V. van onze 45-jarige vereniging.

Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor de leden die in het afgelopen jaar zijn overleden, waarbij (op een later moment in de ALV) Jan Schmidt (erelid) in het bijzonder wordt genoemd.

Het bestuur dat 2 jaar geleden is aangetreden had de volgende doelen:

-De 12 tochten zo goed mogelijk organiseren

-Alle bestuursleden de kans geven om de tochten mee te (voor)lopen

-De administratie zo inrichten, dat zoveel mogelijk overbodige handelingen worden vermeden.

Dat is gelukt, mede dankzij de grote betrokkenheid van de leden, wat zeer wordt gewaardeerd!

En nu gaat het bestuur bezig met:

-  De AVG: voor 25 mei moeten alle verenigingen voldoen aan de AVG ( Algemene Verordening gegevensbescherming). Uitleg volgt in het clubblad, dat in april verschijnt i.p.v. maart. De verslagen van de laatste tochten kunnen dan ook meegenomen worden.

- Support For Nature komt aan bod en de “onmogelijkheid” daarvan. De voorzitter doet een oproep aan de vertegenwoordiger van de Kring Noord om dit aan te kaarten bij de KWBN om het voor alle verenigingen gezamenlijk of regionaal te laten regelen.

2.Vaststellen Agenda

Hierover zijn geen opmerkingen of aanvullingen

3.Notulen 34e A.L.V. 6 maart 2017

Punt 2: een correctie: boekjaar =verenigingsjaar (met dank aan een attent lid)

Punt 4: er wordt een opmerking gemaakt over de gang van zaken tijdens het parkeren in Beetsterzwaag!

Punt 8: kasverschillen, die ontstaan doordat iemand zich opgeeft als lid, maar dat niet is, kunnen nu niet meer voorkomen. Voorheen kwam dat pas later tevoorschijn als Johan Vellinga de inschrijfformulieren controleerde.

Punt 17: Er komt een veteranenafstand van 10 km bij de jubileumtocht

Het verslag wordt hierna vastgesteld

4.Ingekomen vragen, stukken en mededelingen

-Een paar leden hebben suggesties gedaan voor ledengroei: dat wordt gewaardeerd en nader onderzocht.

-Statuten worden niet aangepast, want het is op dit moment niet nodig.

-Donateurs stemrecht geven is juridisch zeer lastig. Omzetten naar lidmaatschap zou kunnen, maar dan zijn ze meteen lid van de bond. Daar de FLAL de bondscontributie niet apart laat incasseren, zoals andere verenigingen soms wel doen, levert dat te veel problemen op. De donateurs hebben wel spreekrecht en hun mening wordt zeer gewaardeerd, en zeker niet ter zijde gelegd.

-Voorstel van een lid om kortere afstanden te introduceren: dat gaat voorlopig niet gebeuren.

-Wel wordt de suggestie om op bijv. 3 vaste plaatsen per seizoen een tocht te organiseren opgepakt door de routecommissie, maar nog niet voor het volgende seizoen. Parkeergelegenheid is een belangrijk punt.

5.Jaarverslag van het bestuur

De voorzitter geeft, al dan niet gevraagd, toelichtingen.

Bij 2.3:  Op het rooster van aftreden, dat 2 jaar geleden is opgesteld, is de penningmeester als eerste aan de beurt om af te treden, hoewel zijn officiële termijn nog niet is verstreken. De penningmeester is bereid om nog een periode de financiële zaken te regelen. Dit wordt door de aanwezigen met applaus ontvangen.

Bij 2.4:  Bij het voorlopen van de route gaan degenen mee die als vrijwilliger op een of andere manier bij die tocht zijn betrokken. Het gaat dan om de pijlers en degenen die tijdens de wandeldag binnen moeten blijven. De chauffeur zou hier ook bij moeten zijn.

Bij 3.1: Er is een citaat van Support For Nature overgenomen. De wandelaars zijn niet degenen die de natuur vernielen, maar de natuurorganisaties zelf, volgens een lid.

Bij 5.5: Hoe maken we niet-leden lid. Als vereniging hebben we geen kosten van niet-leden en door het hogere inschrijfgeld “subsidiëren” zij de leden; anderzijds zijn veel leden nodig om voldoende vrijwilligers te hebben.

Bij 6.2:  Met het nieuwe systeem zijn er soms nog wat haperingen, die vooral aan de soms zwakke WIFI verbinding liggen. Er is een eigen MIFI en er zal geprobeerd worden om evt. via bekabeling de verbinding stabiel te krijgen.

Alg: Er mag gestart worden tot 10 uur, soms komt het voor dat de wandelaars daarna nog rustig gaan koffiedrinken, waardoor ze niet op tijd weg zijn en de pijlophalers te lang moeten wachten.

Een lid stelt voor om allemaal tegelijk te starten. Daar zijn de meningen over verdeeld, en dat gaan we niet doen.

6.Financieel verslag 2017 door de penningmeester

De penningmeester geeft een toelichting over de cijfers die hij samen met de “boekhouder” de heer Lettinga heeft opgesteld.

Er worden geen vragen gesteld.

Er wordt nog een suggestie gedaan om de achterkant van het pasje te gebruiken voor sponsoring.

7.Verslag kascommissie

De kascommissie, E. de Haan en W.Jongsma, heeft de kas gecontroleerd en is zeer te spreken over hoe de administratie gevoerd wordt. Zij stellen de vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen. De vergadering stemt hier mee in.

De heer E. de Haan is aftredend en wordt opgevolgd door de heer B. Munneke. Reserve lid is mevrouw M.Huitema-de Jong.

8.Pauze

9.Begroting WSV-FLAL

Ook hier geeft de penningmeester een toelichting.

De ICT (software en hardware) wordt in 1x afgeschreven.

De afdracht aan de bond staat niet op de begroting, dat is een kruispost.

In 2016 is er bij de contributie-inning iets verkeerd gegaan. Leden met het standaard bondslidmaatschap hebben €1,50 te veel betaald. De penningmeester stelt voor het teveel betaalde bij het jubileumfonds te voegen. De vergadering stemt hier mee in.

10.Donateurs en leden

Dit is bij punt 4 aan de orde gekomen.

11.Jublileumwandeltocht 9 juni 2018 te Kropswolde

De routes zijn klaar, er moeten nog een paar puntjes op de i worden gezet. In het verenigingsblad van april zal uitgebreide informatie worden gegeven. Het inschrijfgeld voor niet leden zal niet zo hoog zijn als vorige keer. Een lid hoopt dat er geen smal toegangshek in het begin van de route is opgenomen.

12.Huldiging Jubilarissen (25 en 40 jaar lid)

De aanwezige jubilarissen worden gehuldigd, degenen die verhinderd zijn krijgen hun speld opgestuurd.

25 jaar lid:

J. de Boer
S.J. Boskma
F.K. de Bree
F. Geertsma
J.H. Jansen
G. Jensma
T. Landman
C.C. Oberman
J.J. Posthumus
G. Posthumus-Veenstra
F. Pronk
F. van der Veen-Anema
A.L. van Weperen-Knippels

40 jaar lid:

T. Agricola
F.D. van Baak-van der Wal
R.B. Bulthuis
J. Lubbinge
G. Werman

13.Rondvraag

- F. de Bree maakt een opmerking over het uitdelen van de routes, het gaat er soms heftig aan toe.

- W.de Haan vraagt of het mogelijk is het inschrijfgeld per incasso te betalen.

Dit wordt niet gedaan omdat de incasso teruggehaald kan worden.

- S. de Jong doet een suggestie voor een pin apparaat.

De meeste tijd bij het inschrijven gaat naar het afrekenen. Een verzoek aan de leden om gepast te betalen.

- G. van Dellen refereert aan het parkeren in Beetsterzwaag, waarbij in eerste instantie op een weiland geparkeerd moest worden en daarna dicht bij de locatie. Niet netjes!

- A. de Haan vraagt waarom de telefoonnummers niet meer ingevuld moeten worden. Het bestuur kan inloggen in het systeem en de nummers opzoeken. De niet-leden moeten het nog wel invullen.

- De penningmeester vraagt of de vergedering in kan stemmen dat de door de leden teveel betaalde contributie over 2018 toegevoegd mag worden aan het budget voor de jubileum wandeltocht in juni.
De vergadering stemt daarmee in. 

Het verzoek van de ledenadministratie is om niet te vergeten om eventuele wijzigingen door te geven.

- Met de nieuwe AVG kunnen de leden altijd  inzage in hun eigen gegevens vragen.

14.Volgende Algemene Ledenvergadering 4 maart 2019

15.Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en biedt nog een drankje van de vereniging aan.

 

Download de concept notulen (PDF) van de Algemene ledenvergadering 5 maart 2018 »»

Zie hier voor een paar sfeerfoto's van de jaarvergadering en de huldiging van de jubilarissen. »» 

 

   
© wsv F.L.A.L. Alle rechten voorbehouden.