Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage

Laatst bijgewerkt: dinsdag 2 juli 2024.

 

 

Huishoudelijk reglement van wsv Friese Lange Afstand Lopers. (2019)

Begripsbepalingen.
Artikel 1.
Waar in dit reglement sprake is van:
a. FLAL betekent dit steeds: Wandelsportvereniging Friese Lange Afstand Lopers
b. Bestuur: betekent dit steeds Bestuur van de FLAL
c. Leden zijn zij die aangesloten zijn bij de FLAL en tevens lid zijn van de KWBN. Zij hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering van de FLAL
d. Donateurs zijn zij die aangesloten zijn bij de FLAL maar geen lid zijn van de KWBN. Zij hebben dezelfde rechten als leden, zij hebben echter geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering van de FLAL, maar wel spreekrecht.
e. Begunstigers zijn zij die de FLAL financieel steunen. Zij hebben geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering van de FLAL, maar wel spreekrecht.
    Conform artikel 6 lid 7 van de Statuten.

Aanmelding lidmaatschap.
Artikel 2.
a. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de penningmeester van de FLAL door middel van een door hem te verstrekken –en door het aspirant lid te ondertekenen- aanmeldingsformulier.
Indien het aspirant-lid ten tijde van de aanmelding nog minderjarig is moet het aanmeldingsformulier mede worden ondertekend door zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.
b. Het aspirant-lid ontvangt van de ledenadministratie van de FLAL schriftelijk bericht over zijn al dan niet toelating als lid van de FLAL. Meestal zal dat zijn door toezending van de lidmaatschapspas.

Bestuursvergaderingen en -besluiten.
Artikel 3.
a. Ieder kalenderjaar wordt ten minste zes keer vergaderd.
b. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige
opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek daartoe richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
b.1. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk, per email of mondeling door de secretaris ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
b.2. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering het/de te behandelen onderwerp(en).
b.3. Indien evenwel in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, als de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van de vergadering niet in acht zijn genomen.
c. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar gespreksleider aan.
d. De door de secretaris opgemaakte notulen van een vergadering worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en getekend door de voorzitter en de secretaris of degenen die in de betreffende vergadering als zodanig hebben gefungeerd.
e. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig zijn of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke volmacht, die door de voorzitter als overtuigend wordt gekwalificeerd.
f. Het bestuur kan ook buiten vergaderingen besluiten nemen mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk c.q. per email hun mening te uiten.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
g. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
h. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
i. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot de volgende vergadering uitgesteld. Deze vergadering zal niet eerder dan twee weken na de vergadering waarop de stemmen staakten, worden gehouden. Indien de stemmen dan wederom staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemmingen in de Algemene ledenvergadering.
Artikel 4.
a. Bij iedere Algemene Ledenvergadering dienen de dan aanwezige leden/ donateurs een presentielijst te tekenen. Donateurs en begunstigers hebben geen stemrecht maar hebben wel het recht om het woord te voeren.
b. Voorstellen of suggesties door de leden/donateurs dienen uiterlijk vier weken voorafgaand aan de vergadering bij het bestuur ingediend te zijn om op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering aan de orde te komen. Niet tijdig ingediende voorstellen komen in de Algemene Ledenvergadering niet aan de orde.
c. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering anders besluit.
d. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Betreft het een benoeming, dan kan de vergadering besluiten tot benoeming bij acclamatie. Bij het ontbreken van een tegenkandidaat wordt de kandidaat geacht te zijn benoemd nadat hij bij acclamatie is verkozen.
e. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten. Het bestuur maakt deze voordracht op en maakt deze kenbaar op de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering. Leden/donateurs kunnen een tegenkandidaat voordragen, uiterlijk vier weken voor de aanvang van de Algemene Ledenvergadering.
f. Bij een stemming is verkozen die kandidaat die de meeste stemmen heeft gekregen. Bij staken van de stemmen beslist het lot.
g. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het desbetreffende voorstel geacht te zijn verworpen.
h. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
i. Bij het houden van schriftelijke stemmingen benoemt de voorzitter een commissie van stemopneming, bestaande uit drie ter vergadering aanwezige leden.
Deze commissie stelt het resultaat van haar stemopneming ter hand aan de voorzitter.
j. Stembriefjes waar meer of minder op voorkomt dan gevraagd is, zijn ongeldig.

Contributie, entreegeld en lidmaatschap
Artikel 5.
a. De leden/donateurs zoals genoemd in artikel 5 en 6 van de Statuten, zijn verplicht jaarlijks de voor hen vastgestelde contributie uiterlijk voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar (vóór 1 oktober) aan de penningmeester van de FLAL te voldoen.
b. Na ontvangst van de contributie zal de ledenadministratie een FLAL ledenpas verstrekken die geldig blijft voor onbepaalde tijd, mits contributie tijdig betaald is.
c. Bij toelating tot het lidmaatschap/donateurschap van de vereniging zal het nieuwe lid een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen entreegeld moeten betalen, welk entreegeld tegelijk met de contributie moet worden voldaan.
d. De jaarcontributie voor het lidmaatschap of donateurschap dient betaald te worden c.q. wordt geïnd in oktober/november voorafgaand aan het nieuwe jaar van lidmaatschap of donateurschap.
e. Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk per 30 september voorafgaand aan het volgende lidmaatschapsjaar te gebeuren.

Kascontrolecommissie.
Artikel 6.
a. Elk lid van de in artikel 16 lid 2 van de Statuten bedoelde kascontrolecommissie heeft maximaal 2 jaren zitting, met dien verstande, dat elk jaar 1 lid aftreedt en niet terstond herkiesbaar is.
b. De volgorde van aftreden wordt bij rooster door het bestuur vastgesteld.
c. Bij tussentijdse vacatures benoemt het bestuur een plaatsvervanger/ster tot op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
d. Beëindiging van het lidmaatschap van de FLAL houdt automatisch beëindiging van het lidmaatschap van de kascontrolecommissie in.

Wandeltochten.
Artikel 7.
a. Het op nadrukkelijke wijze propageren van enige politieke richting en/of religieuze gezindheid tijdens de wandeltochten is verboden. Op grond van overtreding van deze bepaling kan de verdere deelname aan de wandeltocht worden ontzegd.
b. Het meevoeren van honden tijdens de wandeltochten die door de vereniging worden georganiseerd is niet toegestaan.
c. Deelname aan wandeltochten van wsv FLAL betekent dat er foto’s gemaakt kunnen worden die vervolgens in het verslag van de wandeltocht op de website worden gepubliceerd. Vraagt betrokkene om verwijdering van de foto’s van de website, dan zal daaraan direct gehoor worden gegeven.
d. Op de website van wsv FLAL staan ook links naar websites van een aantal leden. Ook zij publiceren vaak verslagen van wandeltochten van wsv FLAL; plaatsing van een link betekent dat zij de vraag via de webbeheerder kunnen krijgen om een foto te verwijderen. Niet nakomen daarvan betekent dat de link wordt verwijderd

Media.
Artikel 8.
a. De vereniging heeft voor informatie voor leden en niet-leden de beschikking over drie media, te weten: het FLAL-verenigingsblad, de FLAL-website en e-mail.
b. Het bestuur benoemt een bestuurslid die eerstverantwoordelijke is voor deze media. De verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een z.g. redactiestatuut.

Commissies.
Artikel 9.
a. Het bestuur kan besluiten bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door leden die deelnemen in één of meer commissie(s). Deze hebben tot doel het bestuur te ondersteunen en/of te adviseren. Wanneer een commissie haar taken heeft uitgevoerd worden ze geacht te zijn opgeheven
b. Een bestuurslid kan deel uitmaken van een commissie, dit is echter niet strikt noodzakelijk. De commissie dient desgevraagd verantwoording af te leggen aan het bestuur omtrent de voortgang van zaken. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid.
c. Door het bestuur wordt voor elke commissie een reglement vastgesteld waarin doelstelling, taken, verantwoordelijkheden en werkwijze zijn vastgelegd.

Wijziging van dit huishoudelijk reglement.
Artikel 10.
a. Dit huishoudelijk reglement kan slechts door de Algemene Ledenvergadering worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 lid 2 van de Statuten.
b. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop de Algemene Ledenvergadering dat besluit neemt, tenzij de Algemene Ledenvergadering een later tijdstip vaststelt.

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de FLAL gehouden op 4 maart 2019 te Lekkum en per 5 maart 2019 in werking getreden.

Download hier het huishoudelijk reglement als PDF-document »»